Sluit een abonnement af

1. Vul abonnement formulier in

2. Binnen 24uur nemen wij contact met u op

3. U ontvangt een offerte

4. Samen plannen we uw eerste reiniging op locatie!

(straatnaam + huisnummer + poscode)
Standplaats auto | Geef hier de locatie aan waar uw auto zich bevindt. (de locatie waar wij naar toe moeten komen)
ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN “Clean4Green”
Artikel 1. Algemeen
1. Deze algemene
verkoopvoorwaarden zijn van
toepassing op iedere aanbieding,
offerte en overeenkomst tussen de
onderneming of deel van de
onderneming welke zich
bedrijfsmatig bezighoudt met
dienstverlening op het gebied van
de reiniging van motorvoertuigen;
“Clean4Green”, hierna te noemen:
“C4G”, en de persoon of
organisatie die gebruik maakt van
de diensten van het auto
wasbedrijf, hierna te noemen
Opdrachtgever.
2. De onderhavige
verkoopvoorwaarden zijn
eveneens van toepassing op
overeenkomsten met C4G, voor
de uitvoering waarvan door C4G
derden dienen te worden
betrokken.
3. Deze algemene
verkoopvoorwaarden zijn
eveneens geschreven voor de
medewerkers en Franchisenemers
van C4G, alsmede zijn directie.
4. De toepasselijkheid van eventuele
inkoop of andere voorwaarden van
Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk
van de hand gewezen.
5. Indien één of meerdere
bepalingen in deze algemene
verkoopvoorwaarden op enig
moment geheel of gedeeltelijk
nietig zijn of vernietigd mochten
worden, dan blijft het overigens in
deze algemene
verkoopvoorwaarden bepaalde
volledig van toepassing. C4G en
de Opdrachtgever zullen als dan in
overleg treden teneinde nieuwe
bepalingen ter vervanging van de
nietige of vernietigde bepalingen
overeen te komen, waarbij zoveel
als mogelijk het doel en de
strekking van de oorspronkelijke
bepalingen in acht wordt
genomen.
6. Indien onduidelijkheid bestaat
omtrent de uitleg van één of
meerdere bepalingen van deze
algemene verkoopvoorwaarden,
dan dient de uitleg plaats te
vinden ‘naar de geest’ van deze
bepalingen.
7. Indien zich tussen partijen een
situatie voordoet die niet in deze
algemene verkoopvoorwaarden
geregeld is, dan dient deze
situatie te worden beoordeeld naar
de geest van deze algemene
verkoopvoorwaarden.
8. Indien C4G niet steeds strikte
naleving van deze
verkoopvoorwaarden verlangt,
betekent dit niet dat de
bepalingen daarvan niet van
toepassing zijn, of dat C4G in
enigerlei mate het recht zou
verliezen om in andere gevallen
de stipte naleving van de
bepalingen van deze
verkoopvoorwaarden te verlangen.
9. De navolgende
verkoopvoorwaarden zijn van
toepassing op elke verrichting van
diensten ten behoeve van
Opdrachtgever. Afwijking van deze
verkoopvoorwaarden geldt alleen
indien door C4G schriftelijk
bevestigd.
Artikel 2. Offertes en
aanbiedingen
1. Alle offertes en aanbiedingen van
C4G zijn vrijblijvend, tenzij in de
offerte een termijn voor
aanvaarding is gesteld. Indien
geen aanvaardingstermijn is
gesteld, kan aan de offerte of
aanbieding op generlei wijze enig
recht worden ontleend indien het
product waarop de offerte of de
aanbieding betrekking heeft in de
tussentijd niet meer beschikbaar
is.
2. C4G kan niet aan zijn offertes of
aanbiedingen worden gehouden
indien de Opdrachtgever
redelijkerwijs kan begrijpen dat
de offertes of aanbiedingen, dan
wel een onderdeel daarvan, een
kennelijke vergissing of
verschrijving bevat.
ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN “CLEAN4GREEN”
3. De prijzen staan op de website
vermeld over 2 pagina’s:
a) incl. BTW
b) excl. BTW
Niet inbegrepen:
-Transport kosten en/of
voorrijkosten.
-Bijkomende administratiekosten
en overige belastingen, die van
toepassing zouden kunnen zijn.
4. De in een offerte of aanbieding
vermelde prijzen zijn inclusief
BTW en andere heffingen van
overheidswege, eventuele in het
kader van de overeenkomst te
maken kosten, daaronder
begrepen reis- en verblijf-,
verzend- en administratiekosten,
tenzij anders aangegeven. Indien
de aanvaarding (al dan niet op
ondergeschikte punten) afwijkt
van het in de offerte of de
aanbieding opgenomen aanbod
dan is C4G daaraan niet
gebonden. De overeenkomst komt
dan niet overeenkomstig deze
afwijkende aanvaarding tot stand,
tenzij C4G anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave
verplicht C4G niet tot het
verrichten van een gedeelte van
de opdracht tegen een
overeenkomstig deel van de
opgegeven prijs. Aanbiedingen of
offertes gelden niet automatisch
voor toekomstige orders.
6. De overeenkomst tussen C4G en
opdrachtgever komt tot stand op
het moment van bevestiging
daarvan door Verkoper en/of na
het mondeling geven dan wel
schriftelijk plaatsen van een
opdracht door koper.
Artikel 3. Contractsduur
Uitvoeringstermijnen, risicoovergang, uitvoering en wijziging
overeenkomst; prijsverhoging
1. De overeenkomst tussen C4G en
de Opdrachtgever wordt
aangegaan voor onbepaalde tijd,
tenzij uit de aard van de
overeenkomst anders voortvloeit
of indien partijen uitdrukkelijk en
schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is voor de uitvoering van bepaalde
werkzaamheden of voor de
levering van bepaalde zaken een
termijn overeengekomen of
opgegeven, dan is dit nimmer een
fatale termijn. Bij overschrijding
van een termijn dient de
Opdrachtgever C4G derhalve
schriftelijk in gebreke te stellen.
C4G dient daarbij een redelijke
termijn te worden geboden om
alsnog uitvoering te geven aan de
overeenkomst.
3. C4G zal de overeenkomst naar
beste inzicht en vermogen en
overeenkomstig de eisen van goed
vakmanschap uitvoeren. Een en
ander op grond van de op dat
moment bekende stand der
wetenschap.
4. C4G heeft het recht bepaalde
werkzaamheden te laten
verrichten door derden. De
toepasselijkheid van artikel
7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW
wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
5. C4G is gerechtigd de
overeenkomst in verschillende
fasen uit te voeren en het aldus
uitgevoerde gedeelte afzonderlijk
te factureren.
6. De Opdrachtgever draagt er zorg
voor dat alle gegevens, waarvan
C4G aangeeft dat deze
noodzakelijk zijn of waarvan de
Opdrachtgever redelijkerwijs
behoort te begrijpen dat deze
noodzakelijk zijn, waaronder de
juiste adresgegevens en
persoonsinformatie, voor het
uitvoeren van de overeenkomst,
tijdig aan C4G worden verstrekt.
Indien de voor de uitvoering van
de overeenkomst benodigde
gegevens niet tijdig aan C4G zijn
verstrekt, heeft C4Ghet recht de
uitvoering van de overeenkomst
op te schorten en / of de uit de
vertraging voortvloeiende extra
kosten volgens de als dan
gebruikelijke tarieven aan de
Opdrachtgever in rekening te
ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN “GREENEST CARWASH”
brengen. De uitvoeringstermijn
vangt niet eerder aan dan nadat
de Opdrachtgever de gegevens
aan C4G ter beschikking heeft
gesteld. C4G is niet aansprakelijk
voor schade, van welke aard ook,
doordat C4G is uitgegaan van
door de Opdrachtgever verstrekte
onjuiste en / of onvolledige
gegevens.
7. Indien tijdens de uitvoering van
de overeenkomst blijkt dat het
voor een behoorlijke uitvoering
daarvan noodzakelijk is om deze
te wijzigen of aan te vullen, dan
zullen partijen tijdig en in
onderling overleg tot aanpassing
van de overeenkomst overgaan.
Indien de aard, omvang of inhoud
van de overeenkomst, al dan niet
op verzoek of aanwijzing van de
Opdrachtgever, van de bevoegde
instanties et cetera, wordt
gewijzigd en de overeenkomst
daardoor in kwalitatief en / of
kwantitatief opzicht wordt
gewijzigd, dan kan dit
consequenties hebben voor
hetgeen oorspronkelijk
overeengekomen werd. Daardoor
kan ook het oorspronkelijk
overeengekomen bedrag worden
verhoogd of verlaagd. GC zal
daarvan zoveel als mogelijk vooraf
prijsopgaaf doen. Door een
wijziging van de overeenkomst
kan voorts de oorspronkelijk
opgegeven termijn van uitvoering
worden gewijzigd. De
Opdrachtgever aanvaardt de
mogelijkheid van wijziging van de
overeenkomst, daaronder
begrepen de wijziging in prijs en
termijn van uitvoering.
8. Indien de overeenkomst wordt
gewijzigd, daaronder begrepen
een aanvulling, dan is C4G
gerechtigd om daaraan pas
uitvoering te geven nadat
daarvoor akkoord is gegeven door
de binnen C4G bevoegde persoon
en de Opdrachtgever akkoord is
gegaan met de voor de uitvoering
opgegeven prijs en andere
voorwaarden, daaronder
begrepen het als dan te bepalen
tijdstip waarop daaraan
uitvoering gegeven zal worden.
Het niet of niet onmiddellijk
uitvoeren van de gewijzigde
overeenkomst levert geen
wanprestatie van C4G op en is
voor de Opdrachtgever geen
grond om de overeenkomst op
te zeggen of te annuleren.
9. Zonder daarmee in gebreke te
komen, kan C4G een verzoek tot
wijziging van de overeenkomst
weigeren, indien dit in kwalitatief
en / of kwantitatief opzicht gevolg
zou kunnen hebben bijvoorbeeld
voor de in dat kader te verrichten
werkzaamheden of te leveren
zaken.
10. Indien de Opdrachtgever in
gebreke mocht komen in de
deugdelijke nakoming van
hetgeen waartoe hij jegens C4G
gehouden is, dan is de
Opdrachtgever aansprakelijk voor
alle schade aan de zijde van C4G
daardoor direct of indirect
ontstaan.
11. Indien C4G met de Opdrachtgever
een vast honorarium of vaste prijs
overeenkomt, dan is C4G
niettemin te allen tijde gerechtigd
tot verhoging van dit honorarium
of deze prijs zonder dat de
Opdrachtgever in dat geval
gerechtigd is om de overeenkomst
om die reden te ontbinden, indien
de verhoging van de prijs
voortvloeit uit een bevoegdheid of
verplichting ingevolge de wet- of
regelgeving of haar oorzaak vindt
in een stijging van de prijs van
grondstoffen, lonen et cetera of
op andere gronden die bij het
aangaan van de overeenkomst
redelijkerwijs niet voorzienbaar
waren.
- Indien de prijsstijging anders
dan als gevolg van een wijziging
van de overeenkomst meer
bedraagt dan 10% en plaatsvindt
binnen drie maanden na het
sluiten van de overeenkomst, dan
is uitsluitend de Opdrachtgever
ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN “Clean4Green”
die een beroep toekomt op titel 5
afdeling 3 van Boek 6 BW
gerechtigd de overeenkomst door
een schriftelijke verklaring te
ontbinden, tenzij:
C4G
- alsdan alsnog bereid is om de
overeenkomst op basis van het
oorspronkelijk overeen gekomene
uit te voeren;
- de prijsverhoging voortvloeit uit
een bevoegdheid of een op C4G
rustende verplichting ingevolge de
wet;
- bedongen is dat de aflevering
langer dan drie maanden na de
totstandkoming van de
overeenkomst zal plaatsvinden.
12. De contractsduur van een POOL
CAR ABONNEMENT is minimaal
één jaar en wordt automatisch
met een jaar verlengt, tenzij de
opdrachtgever drie maanden voor
de einddatum het abonnement
schriftelijk heeft opgezegd.
Artikel 4. Opschorting,
ontbinding en tussentijdse
opzegging van de
overeenkomst
1. C4G is bevoegd de nakoming van
de verplichtingen op te schorten
of de overeenkomst te ontbinden,
-indien de Opdrachtgever de
verplichtingen uit de
overeenkomst niet, niet volledig
of niet tijdig nakomt,
-indien na het sluiten van de
overeenkomst C4G ter kennis
gekomen omstandigheden goede
grond geven te vrezen dat de
Opdrachtgever de verplichtingen
niet zal nakomen,
-indien de Opdrachtgever bij het
sluiten van de overeenkomst
verzocht is om zekerheid te
stellen voor de voldoening van
zijn verplichtingen uit de
overeenkomst en deze zekerheid
uitblijft of onvoldoende is of
-indien door de vertraging aan de
zijde van de Opdrachtgever niet
langer van C4G kan worden
gevergd dat hij de overeenkomst
tegen de oorspronkelijk
overeengekomen condities zal
nakomen.
2. Indien de Opdrachtgever minder
dan 24 uur voor de dag van
reiniging de boeking afzegt wordt
een bedrag van €25,-vermeerderd
met de geldende voorrijkosten
ingehouden en/of in rekening
gebracht door C4G. Iedere
ontbinding van de overeenkomst
dient schriftelijk plaats te vinden
en online middels de website van
C4G verstuurd te worden om
geldig te zijn.
3. Indien het voertuig van de
Opdrachtgever tijdens de voor
Opdrachtgever ingeboekte
reinigingstijd niet voor C4G klaar
staat zoals aangegeven tijdens de
boekingsprocedure of zich elders
bevind als aangegeven, wordt een
bedrag van €25,- vermeerderd
met de geldende voorrijkosten
ingehouden en/of in rekening
gebracht.
4. Indien het niet mogelijk is voor
Opdrachtgever om C4G toegang te
verschaffen tot het voertuig
tijdens de voor Opdrachtgever
ingeboekte reinigingstijd wordt
een bedrag van €25,-vermeerderd
met de geldende voorrijkosten
ingehouden en/of in rekening
gebracht.
5. Indien de contactpersoon (welke is
aangegeven tijdens de
boekingsprocedure) niet
telefonisch bereikbaar is tijdens de
voor Opdrachtgever ingeboekte
reinigingstijd, of indien de
contactpersoon C4G niet kan
helpen bij het voertuig te komen,
het te lokaliseren, of C4G de
sleutels van het voertuig niet kan
verschaffen tijdens de voor
Opdrachtgever ingeboekte
reinigingstijd wordt een bedrag
van €25,- vermeerderd met de
geldende voorrijkosten
ingehouden en/of in rekening
gebracht.
6. Elke poging tot fraude of misbruik
(foutief kenteken, voertuig
zwaarder vervuild dan
ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN “Clean4Green”
opgegeven) verleend C4G het
recht Opdrachtgever zonder
vooraankondiging de meerprijs
voor het gewenste
reinigingsprogramma in rekening
te brengen bovenop de vooraf
overeengekomen prijs.
7. Opdrachtgever is zelf
verantwoordelijk voor het
leegruimen van het voertuig
voorafgaand aan de interieur
reiniging.
8. C4G erkent geen enkele
aansprakelijkheid ingeval van
gestolen/verloren/gebroken
voorwerpen in het voertuig van
Opdrachtgever.
9. Indien C4G om enige reden niet
kan voldoen aan de
reinigingsovereenkomst op het
afgesproken tijdstip neemt C4G
contact op met Opdrachtgever
teneinde een nieuwe
reinigingsdatum en tijdstip af te
spreken zonder dat dit
Opdrachtgever het recht geeft tot
enige financiële compensatie.
10. In het geval dat C4G niet in staat
is toegang te krijgen tot alle zijden
van uw voertuig en dit wel vereist
is voor het gewenste
reinigingsprogramma, zal C4G het
voertuig verplaatsen.
11. De prijzen van C4G zijn berekend
op de reiniging van een regelmatig
onderhouden, regelmatig
gereinigd voertuig, aangewend
voor ‘stadsgebruik’. C4G biedt
tevens een extra programma
‘zwaar verontreinigde voertuigen’.
In geval van misbruik ziet C4G
zich genoodzaakt Opdrachtgever
een supplementair bedrag in
rekening te brengen.
12.Beschadigde autolak kan door de
reinigingsdienst van C4G niet
worden hersteld.
13. In het geval dat schade en deuken
aan het voertuig zichtbaar
worden, (daterend van voor de
reinigingsbeurt en verstopt onder
vuil) na reiniging door C4G kan
C4G hiervoor niet
verantwoordelijk gehouden
worden.
14. De opdrachtgever is verplicht
ervoor zorg te dragen dat het door
C4G schoon te maken voertuig
minimaal WA verzekerd is.
15. In het geval dat het schoon te
maken voertuig speciale uitrusting
en/of onderdelen heeft die een
specifieke behandeling nodig
hebben of niet behandeld mogen
worden, dient de Opdrachtgever
dit vooraf, of wel uiterlijk voor de
behandeling, aan C4G door te
geven.
16.Voorts is C4G bevoegd de
overeenkomst te ontbinden indien
zich omstandigheden voordoen
welke van dien aard zijn dat
nakoming van de overeenkomst
onmogelijk is of indien er zich
anderszins omstandigheden
voordoen die van dien aard zijn
dat ongewijzigde instandhouding
van de overeenkomst in
redelijkheid niet van C4G kan
worden gevergd.
17. Indien C4G tot opschorting of
ontbinding overgaat, is hij op
generlei wijze gehouden tot
vergoeding van schade en kosten
daardoor op enigerlei wijze
ontstaan.
18. In geval van liquidatie, van
(aanvrage van) surseance van
betaling of faillissement, van
beslaglegging - indien en voor
zover het beslag niet binnen drie
maanden is opgeheven - ten laste
van de Opdrachtgever, van
schuldsanering of een andere
omstandigheid waardoor de
Opdrachtgever niet langer vrijelijk
over zijn vermogen kan
beschikken, staat het C4G vrij om
de overeenkomst terstond en met
directe ingang op te zeggen dan
wel de order of overeenkomst te
annuleren, zonder enige
verplichting zijnerzijds tot betaling
van enige schadevergoeding of
schadeloosstelling. De vorderingen
van C4G op de Opdrachtgever zijn
in dat geval onmiddellijk
opeisbaar.
ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN “Clean4Green”
Artikel 5. Overmacht
1. C4G is niet gehouden tot het
nakomen van enige verplichting
jegens de Opdrachtgever indien
hij daartoe gehinderd wordt als
gevolg van een omstandigheid die
niet is te wijten aan schuld, en
noch krachtens de wet, een
rechtshandeling of in het verkeer
geldende opvattingen voor zijn
rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze
algemene verkoopvoorwaarden
verstaan, naast hetgeen
daaromtrent in de wet en
jurisprudentie wordt begrepen,
alle van buitenkomende oorzaken,
voorzien of niet-voorzien, waarop
C4G geen invloed kan uitoefenen,
doch waardoor C4G niet in staat is
zijn verplichtingen na te komen.
Werkstakingen in het bedrijf van
C4G of van derden daaronder
begrepen. C4G heeft ook het recht
zich op overmacht te beroepen
indien de omstandigheid die
(verdere) nakoming van de
overeenkomst verhindert, intreedt
nadat C4G zijn verbintenis had
moeten nakomen.
Artikel 6. Betaling en
incassokosten
1. Betaling geschiedt binnen 14
dagen na ontvangst factuur
d.m.v internet in de valuta waarin
is gefactureerd, tenzij schriftelijk
anders overeengekomen op door
C4G aan te geven wijze.
2. Indien de Opdrachtgever in
gebreke blijft in de tijdige betaling
van een factuur, dan is de
Opdrachtgever van rechtswege in
verzuim. De Opdrachtgever is
alsdan de incassokosten en een
rente verschuldigd van 3,75% per
maand, tenzij de wettelijke rente
hoger is, in welk geval de
wettelijke rente verschuldigd is.
De rente over het opeisbare
bedrag zal worden berekend
vanaf het moment dat de
Opdrachtgever in verzuim is tot
het moment van voldoening van
het volledig verschuldigde
bedrag.
3. C4G heeft het recht de door
Opdrachtgever gedane betalingen
te laten strekken in de eerste
plaats in mindering van de kosten,
vervolgens in mindering van de
opengevallen rente en tenslotte in
mindering van de hoofdsom en de
lopende rente. C4G kan, zonder
daardoor in verzuim te komen,
een aanbod tot betaling weigeren,
indien de Opdrachtgever een
andere volgorde voor de
toerekening van de betaling
aanwijst. C4G kan volledige
aflossing van de hoofdsom
weigeren, indien daarbij niet
eveneens de opengevallen en
lopende rente en incassokosten
worden voldaan.
4. De Opdrachtgever is nimmer
gerechtigd tot verrekening van het
door hem aan C4G verschuldigde.
Bezwaren tegen de hoogte van
een factuur schorten de
betalingsverplichting niet op. De
Opdrachtgever die geen beroep
toekomt op afdeling 6.5.3 (de
artikelen 231 tot en met 247 boek
6 BW) is evenmin gerechtigd om
de betaling van een factuur om
een andere reden op te schorten.
5. Indien de Opdrachtgever in
gebreke of in verzuim is in de
(tijdige) nakoming van zijn
verplichtingen, dan komen alle
redelijke kosten ter verkrijging
van voldoening buiten rechte voor
rekening van de Opdrachtgever.
De buitengerechtelijke kosten
worden berekend op basis van
hetgeen in de Nederlandse
incassopraktijk gebruikelijk is,
momenteel de
berekeningsmethode volgens
Rapport Voorwerk II. Indien C4G
echter hogere kosten ter incasso
heeft gemaakt die redelijkerwijs
noodzakelijk waren, komen de
werkelijk gemaakte kosten voor
ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN “Clean4Green”
vergoeding in aanmerking. De
eventuele gemaakte gerechtelijke
en executiekosten zullen
eveneens op de Opdrachtgever
worden verhaald. De
Opdrachtgever is over de
verschuldigde incassokosten
eveneens rente verschuldigd.
Artikel 7. Garanties,
onderzoek en reclames,
verjaringstermijn
1. De door C4G te leveren diensten
voldoen aan de gebruikelijke eisen
en normen die daaraan op het
moment van levering
redelijkerwijs gesteld kunnen
worden en waarvoor zij bij
normaal gebruik in Nederland zijn
bestemd. De in dit artikel
genoemde garantie is van
toepassing op zaken die bestemd
zijn voor het gebruik binnen
Nederland. Bij gebruik buiten
Nederland dient de Opdrachtgever
zelf te verifiëren of het gebruik
daarvan geschikt is voor het
gebruik aldaar en voldoen aan de
voorwaarden die daaraan gesteld
worden. C4G kan in dat geval
andere garantie- en andere
verkoopvoorwaarden stellen ter
zake van de te leveren zaken of
uit te voeren werkzaamheden.
2. Klachten en claims dienen online
ingezonden te worden door de
Opdrachtgever via de website van
C4G binnen 24 uur na de
reinigingsbeurt.
3. De Opdrachtgever komt evenmin
aanspraak op garantie toe indien
het gebrek is ontstaan door of het
gevolg is van omstandigheden
waar C4G geen invloed op kan
uitoefenen, daaronder begrepen
weersomstandigheden (zoals
bijvoorbeeld doch niet uitsluitend,
extreme regenval, hagel of
temperaturen) et cetera.
4. De Opdrachtgever is gehouden het
voertuig te onderzoeken,
onmiddellijk op het moment dat
de schoonmaakbeurt is
uitgevoerd. Daarbij behoort de
Opdrachtgever te onderzoeken of
kwaliteit en/of kwantiteit van het
geleverde overeenstemt met
hetgeen is overeengekomen en
voldoet aan de eisen die partijen
dienaangaande zijn
overeengekomen. Eventuele
zichtbare gebreken dienen binnen
24 uur na de reinigingsbeurt
schriftelijk via de website van
C4G aan C4G te worden gemeld.
De melding dient een zo
gedetailleerd mogelijke
omschrijving van het gebrek te
bevatten, zodat C4G in staat is
adequaat te reageren. De
Opdrachtgever dient C4G in de
gelegenheid te stellen een klacht
te (doen) onderzoeken.
5. Indien de Opdrachtgever tijdig
reclameert,
schort dit zijn
betalingsverplichting niet op. De
Opdrachtgever blijft in dat geval
ook gehouden tot afname en
betaling van de overigens
bestelde zaken en hetgeen
waartoe hij C4G opdracht gegeven
heeft.
6. Indien van een gebrek later
melding wordt gemaakt, dan komt
de Opdrachtgever geen recht
meer toe op herstel, vervanging
of schadeloosstelling.
7. Indien vaststaat dat een
reinigingsbeurt gebrekkig is en
dienaangaande tijdig is
gereclameerd, dan zal C4G de
gebrekkige reinigingsbeurt binnen
redelijke termijn na melding
daarvan overdoen, dan wel zorg
dragen voor een vergoeding
daarvoor aan de Opdrachtgever.
In geval van een extra
reinigingsbeurt is de
Opdrachtgever gehouden om C4G
toegang tot het voertuig te
verschaffen, tenzij C4G anders
aangeeft.
8. Indien komt vast te staan dat een
klacht ongegrond is, dan komen
de kosten daardoor ontstaan,
daaronder begrepen de
onderzoekskosten, aan de zijde
ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN “Clean4Green”
van C4G daardoor gevallen,
integraal voor rekening van de
Opdrachtgever.
9. In afwijking van de wettelijke
verjaringstermijnen, bedraagt de
verjaringstermijn van alle
vorderingen en verweren jegens
C4G en de door C4G bij de
uitvoering van een overeenkomst
betrokken derden, één jaar.
Artikel 8. Aansprakelijkheid
1. Indien C4G aansprakelijk mocht
zijn, dan is deze aansprakelijkheid
beperkt tot hetgeen in deze
bepaling is geregeld.
2. C4G is volledig verzekerd voor
elke schade die uw voertuig zou
kunnen worden toegebracht door
het gebruik van de door C4G
gebruikte reinigingsmiddelen
tijdens de reinigingsbeurt. Aan
Opdrachtgever de
verantwoordelijkheid om te
bewijzen dat de geclaimde schade
inderdaad door toedoen van C4G
werd veroorzaakt.
3. C4G kan niet aansprakelijk
gehouden worden voor
onomkeerbare schade aan het
voertuig van Opdrachtgever als
gevolg van een eerdere
gebrekkige reiniging en
onderhoud, indien C4G zelf met
uiterste inspanning ('best
practice') niet voldoende resultaat
kan behalen.
4. In geval het te reinigen voertuig
moet worden verplaatst om het
goed te kunnen reinigen, dient de
opdrachtgever dit te doen. Indien
de opdrachtgever dit door de C4G
medewerker wil laten doen, valt
dit onder de verantwoordelijkheid
van de opdrachtgever en kan C4G
nimmer aansprakelijk worden
gesteld voor eventuele schade die
door het verplaatsen van het
voertuig is ontstaan.
5. C4G is niet aansprakelijk voor
schade, van welke aard ook,
ontstaan doordat C4G is
uitgegaan van door of namens de
Opdrachtgever verstrekte onjuiste
en/of onvolledige gegevens.
6. De aansprakelijkheid van C4G is
in ieder geval steeds beperkt tot
het bedrag van de geleverde
diensten.
7. C4G is uitsluitend aansprakelijk
voor directe schade.
8. Onder directe schade wordt
uitsluitend verstaan de redelijke
kosten ter vaststelling van de
oorzaak en de omvang van de
schade, voor zover de vaststelling
betrekking heeft op schade in de
zin van deze
verkoopvoorwaarden, de
eventuele redelijke kosten
gemaakt om de gebrekkige
prestatie van C4G aan de
overeenkomst te laten
beantwoorden, voor zoveel deze
aan C4G toegerekend kunnen
worden en redelijke kosten,
gemaakt ter voorkoming of
beperking van schade, voor zover
de Opdrachtgever aantoont dat
deze kosten hebben geleid tot
beperking van directe schade als
bedoeld in deze algemene
verkoopvoorwaarden. C4G is
nimmer aansprakelijk voor
indirecte schade, daaronder
begrepen gevolgschade, gederfde
winst, gemiste besparingen en
schade door bedrijfsstagnatie.
9. De in dit artikel opgenomen
beperkingen van de
aansprakelijkheid gelden niet
indien de schade te wijten is aan
opzet of grove schuld van C4G of
zijn leidinggevende of
ondergeschikten.
Artikel 9. Vrijwaring
1. De Opdrachtgever vrijwaart C4G
voor eventuele aanspraken van
derden, die in verband met de
uitvoering van de reinigingsbeurt
schade lijden en waarvan de
oorzaak aan andere dan aan C4G
toerekenbaar is. Indien C4G uit
dien hoofde door derden mocht
worden aangesproken, dan is de
Opdrachtgever gehouden C4G
ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN “Clean4Green”
zowel buiten als in rechte bij te
staan en onverwijld al hetgeen te
doen dat van hem in dat geval
verwacht mag worden. Mocht de
Opdrachtgever in gebreke blijven
in het nemen van adequate
maatregelen, dan is C4G, zonder
ingebrekestelling, gerechtigd zelf
daartoe over te gaan. Alle kosten
en schade aan de zijde van C4G
en derden daardoor ontstaan,
komen integraal voor rekening en
risico van de Opdrachtgever.
Artikel 10. Intellectuele
eigendom
1. C4G behoudt zich de rechten en
bevoegdheden voor die hem
toekomen op grond van de
Auteurswet en andere
intellectuele wet- en regelgeving.
C4G heeft het recht de door de
uitvoering van een overeenkomst
aan zijn zijde toegenomen kennis
ook voor andere doeleinden te
gebruiken, voor zover hierbij
geen strikt vertrouwelijke
informatie van de Opdrachtgever
ter kennis van derden wordt
gebracht.
Artikel 11. Wet koop op
afstand
1. Opdrachtgever ontvangt binnen
24 uur via de mail een
opdrachtbevestiging van C4G met
daarin de prijs inclusief alle
belastingen, de kenmerken van de
aangeschafte dienst, de datum
van levering en de
geldigheidsduur van de
overeenkomst evenals de
algemene verkoopvoorwaarden
van C4G.
2. Opdrachtgever is gerechtigd
binnen 7 dagen na ontvangst van
de opdrachtbevestiging van de
aangeschafte dienst van C4G de
overeenkomst te ontbinden
zonder opgaaf van redenen.
Indien de Opdrachtgever echter
conform artikel 4 lid 2 minder dan
24 uur voor de dag van reiniging
de overeenkomst wil ontbinden
dan wordt een bedrag van 15,-
euro ingehouden of in rekening
gebracht door C4G.
3.
4.
Ontbinding van de overeenkomst
door Opdrachtgever dient te
geschieden via de website van
C4G, www.clean4green.nl Of
indien deze niet toegankelijk is
per e-mail onder het adres
info@clean4green.nl
Bij ontbinding van de
overeenkomst door
Opdrachtgever binnen de periode
van 7 dagen na ontvangst van de
opdrachtbevestiging zal C4G,
indien de factuur reeds voldaan
is, het volledig betaalde bedrag
retourneren aan Opdrachtnemer.
5. Vragen met betrekking tot de
overeenkomst en de ontbinding
hiervan kan Opdrachtgever
stellen via de mail
info@clean4green.nl of via
telefoon nummer. Het
bezoekadres van Clean4Green is
Wasaweg 18A, 9723 JD
Groningen.
Artikel 12. Toepasselijk recht
en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen
waarbij C4G partij is, is uitsluitend
het Nederlands recht van
toepassing, ook indien aan een
verbintenis geheel of gedeeltelijk
in het buitenland uitvoering wordt
gegeven of indien de bij de
rechtsbetrekking betrokken partij
aldaar woonplaats heeft. De
toepasselijkheid van het Weens
Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. De rechter in de vestigingsplaats
van C4G is bij uitsluiting bevoegd
van geschillen kennis te nemen,
tenzij de wet dwingend anders
voorschrijft. Niettemin heeft C4G
het recht het geschil voor te
leggen aan de volgens de wet
bevoegde rechter.
ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
.
ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN “Clean4Green”
3. Partijen zullen een beroep op de
rechter doen nadat zij zich tot het
uiterste hebben ingespannen een
geschil in onderling overleg te
beslechten.
Artikel 13. Vindplaats en
wijziging
verkoopvoorwaarden
1. Deze verkoopvoorwaarden zijn
integraal opgenomen op de
website van C4G.
2. Van toepassing is steeds de laatst
gedeponeerde versie c.q. de
versie zoals die gold ten tijde van
het plaatsen van de opdracht bij
C4G.
3. De Nederlandse tekst van de
algemene verkoopvoorwaarden is
steeds bepalend voor de uitleg
daarvan.

“Clean4Green komt wekelijks onze poolauto's schoonmaken op locatie, met zeer weinig water. Geweldig!”

SandraFacilitair manager